ميشود معجزه ای رخ دهد؟

ميشود معجزه ای رخ دهد؟

معجزه اي فراتر از آنچه تا كنون به آن انديشيده ام

6a01287656f488970c014e86f1d614970d

به خواندن ميشود معجزه ای رخ دهد؟ ادامه دهید

حالم اصلا حال خوبی نيست

ناي ماندن ندارد اين شعر
لأی وانفسای تحقير
شترق، ميزند بيرون
بغض خيس و آكنده از خون
ميتراورد از دهنم فحش آبدار امروزی
دست من نيست
نكنم تحقير
حالم اصلا حال خوبی نيست

ناهید*

large

من نمونه بارز خواستن و نرسيدنم

بار و بنديل را ميبندم
ديگر از نشنيدن ها ي خوشبختي ميگذرم
نه امروز ، آخر تسلط كاغذ پاره هاي قانون  در لحظات
و آخر بي هويتي است
از چه ميگذرم؟
به چه ميرسم؟
از نداشتن تكه اي كاغذ

sad-girl-on-beach-hd-wallpaper به خواندن من نمونه بارز خواستن و نرسيدنم ادامه دهید

دل نوشته های ناهید