من نمونه بارز خواستن و نرسيدنم

بار و بنديل را ميبندم
ديگر از نشنيدن ها ي خوشبختي ميگذرم
نه امروز ، آخر تسلط كاغذ پاره هاي قانون  در لحظات
و آخر بي هويتي است
از چه ميگذرم؟
به چه ميرسم؟
از نداشتن تكه اي كاغذ

sad-girl-on-beach-hd-wallpaper به خواندن من نمونه بارز خواستن و نرسيدنم ادامه دهید

دل نوشته های ناهید